Onboarding

Onboarding

Som nyansatt, vil de mange førsteinntrykkene fra den nye arbeidsplassen ha stor betydning for trivsel i organisasjonen. Dette gjelder ikke bare gjennom intervjurundene eller første dag på jobben, men den første uken så vel som den første måneden – ja til og med det første året. Jo raskere den nyansatte føler seg velkommen og forberedt på arbeidsoppgavene, desto raskere vil hun/han kunne bidra til at bedriften når sine overordnede mål.

Hva er så onboarding?

Onboarding er den prosessen enhver nyansatt må gjennomleve for å bli en del av organisasjonen. Et annet begrep som benyttes, er organisasjonssosialisering. Enhver organisasjon er i stadig endring og utvikling og den nyansatte skal altså innlemmes i dette etablerte sosiale systemet, som i seg selv er i en kontinuerlig endringsprosess. Det er mye som kan gå galt, men det går seg som regel til. Og, ved støtte fra våre kyndige veiledere, kan bedriften legge til rette for at onboardingen går så glatt og smertefritt som mulig.

Den nyansatte skal tilegne seg kunnskap om hva arbeidsoppgavene går ut på og hvordan disse kan løses på en best mulig måte. Samtidig skal hun/han orientere seg om hvordan de øvrige medarbeiderne samhandler i ulike sosiale grupperinger. Videre må vedkommende kartlegge de grunnleggende normene og adferdsreglene innad i bedriften, samt de ulike forventningene fra overordnede, underordnede, kunder, leverandører og andre. Samlet er det her tale om meget omfattende læringsprosesser og en kan som regel gjøre regning med at det vil ta rundt et års tid fra oppstart og frem til den nyansatte er vel etablert i stillingen.

«Basert på mine erfaringer, har jeg observert en dramatisk forskjell i om nyansatte lykkes og forblir ansatte etter 6 måneder. Dette kan i en stor grad direkte relateres til hvilken onboarding de fikk.»

Torgrim Andersen, Daglig leder, Innleie og Rekruttering AS

Dette underbygges av «Bauer, T. N. 2011» som gjennom sine undersøkelser har funnet at ved å systematisk følge opp, og la den ansatte delta i et bra onboardingprogram, er det 69% større sjanse for at den nytilsatte blir med bedriften i minst 3 år, sammenlignet med personer som ikke har deltatt på et slikt program. Andre undesøkelser viser at onboarding reduserer turnover med 52%, øker produktivitet med 60%, og kundetilfredshet med 53%.

Hvordan kan vi i Innleie og Rekruttering bidra?

Organisasjoner som både verdsetter og investerer i denne prosessen – gjerne ved å benytte seg av våre veiledere – vil belønnes med tilfredse, takknemlige, lojale og effektive ansatte.

Organisasjoner som legger til rette for positive onboarding-prosesser, blir igjen belønnet med ansatte som trives og dermed lavere turnover. Den opprinnelige investeringen gir dermed avkastning også i form av at man slipper å hente inn nye medarbeidere til å betjene de samme arbeidsoppgavene i tide og utide.

Kontakt oss direkte, eller bruk chat/interessert-knappene på siden for å starte dialogen.